เมือง city, town - la ville

Thai English français
หมู่บ้าน le village
ถนน street la rue
วัด le temple
ปราสาท castle le château
โรงแรม hotel l'hôtel
ร้านอาหาร le restaurant
ทำอาหาร cook, ("chef") le cuisinier
ร้านกาแฟ coffee-house le café, le bar
พนักงานเสิร์ฟ waitress la serveuse
โรงเรียน school l'école
มหาวิทยาลัย university l'université
ครู อาจารย์ teacher
professor
l'instituteur
le professeur
นักเรียน student l'étudiant
หนังสือ book le livre
ห้องสมุด library la bibliothèque
ร้านขายหนังสือ bookshop, bookstore la librairie
ร้าน
เก็บรักษา
shop

store
la boutique

le magasin
ตลาด market le marché
ร้านเบเกอรี่ bakery la boulangerie
คนทำขนมปัง baker le boulanger
ช่างตัดผม hairdresser le coiffeur
โรงละคร theater le théâtre
โรงภาพยนตร์ โรงหนัง cinema le cinéma
ธนาคาร bank la banque
เงิน money l'argent
เช็ค cheque, (check) le chèque
บัตรเครดิต credit card la carte de crédit
ตำรวจ la police