คำถาม la question

Thai English français
ใคร ? Who? Qui ?
อะไร ? What? Quoi ?
อย่างไร ? How? Comment ?
ราคาเท่าไหร่ ? How much? How many? Combien ?
ที่ไหน ? Where? Où ?
เมื่อไหร่ ? When? Quand ?
ทำไม ? Why? Pourquoi ?
เพราะว่า ... Because ... Parce que ...