โพสต์ Post - La Poste

Thai English français
บุรุษไปรษณีย์ postman, mailman le postier, facteur
ดวงตราไปรษณียากร แสตมป์ postage stamp le timbre (postal)
โปสการ์ด ไปรษณียบัตร postcard la carte postale
จดหมาย letter la lettre
พัสดุ parcel le paquet, le colis
ซองจดหมาย envelope l'enveloppe
กระดาษ paper le papier
ปากกา pen le stylo
ที่อยู่ address l'adresse
อีเมลล์ email le courriel
อินเตอร์เน็ต internet "
เว็บมาสเตอร์ webmaster le webmestre
คอมพิวเตอร์ computer l'ordinateur
โทรศัพท์ phone le téléphone