ธรรมชาติ nature

Thai English français
โลก
พื้นดิน
earth
ground, soil
la terre
le sol
หญ้า grass l'herbe
ดอกไม้ flower la fleur
ดอกกุหลาบ la rose
ต้นไม้ tree l'arbre
ป่า forest la forêt
สวนสาธารณะ park le parc
ไฟ fire le feu
ควัน smoke la fumée
เถ้า ash la cendre
ภูเขาไฟ volcano le volcan
ภูเขา mountain la montagne
เนินเขา hill la colline
ทิวเขา valley la vallée
เขื่อน dam le barrage
สะพาน bridge le pont
ทะเลสาบ lake le lac
แม่น้ำ river la rivière, le fleuve
ทะเล sea la mer
มหาสมุทร ocean l'océan
เกาะ island l'île
ชายหาด beach la plage
ทะเลทราย desert le désert
ทราย sand le sable
หิน stone la pierre