เดือน months - les mois

Thai English français
มกราคม mohkH gaL raaM khohmM January janvier
กุมภาพันธ์ gumM phaaM phanM February février
มีนาคม miiM naaM khohmM March mars
เมษายน meeM saaR yohnM April avril
พฤษภาคม phreutH saL phaaM khohmM May mai
มิถุนายน miH thuL naaM yohnM June juin
กรกฎาคม gaL raH gaL daaM khohmM July juillet
สิงหาคม singR haaR khohmM August août
กันยายน ganM yaaM yohnM September septembre
ตุลาคม dtuL laaM khohmM October octobre
พฤศจิกายน phreutH saL jiL gaaM yohnM November novembre
ธันวาคม thanM waaM khohmM December décembre
ฤดูกาล seasons - les saisons

Thai English français
ฤดูใบไม้ผลิ Spring le printemps
ฤดูร้อน Summer l'été
ฤดูใบไม้ร่วง Autumn, (Fall) l'automne
ฤดูหนาว Winter l'hiver