ภูมิศาสตร์
geography - géographie

Thai English français
ประเทศ country le pays
เมืองหลวง capital city la capitale
เมือง town, city la ville
ประเทศไทย Thailand la Thaïlande
กรุงเทพมหานคร Bangkok "
ภาษาฝรั่งเศส la France
ฝรั่งเศส French
French language
le français
la langue française


direction

Thai English français
เหนือ North le Nord
ใต้ South le Sud
ตะวันออก East l'Est
ตะวันตก West l'Ouest

Thai English français
ขวา right droite
ซ้าย left gauche
ที่นี่ here ici
ที่นั่น there là, là-bas
ใกล้ near près, proche
ไกล far loin, lointain