ยินดีต้อนรับ welcome - bienvenue

Thai English français
สวัสดี hello, hi salut
สวัสดี , อรุณสวัสดิ์ good morning bonne matinée
สวัสดี good afternoon
good evening
bonjour
bonsoir
ราตรีสวัสดิ์ good night bonne nuit
สวัสดี , ลาก่อน goodbye, bye au revoir
โชคดี good luck bonne chance
จูบ the kiss la bise, le baiser
ฉันรักเธอ I love you Je t'aime
สบายดีไหม ? How are you? Comment vas-tu ?
ฉันสบายดี I am fine/well Je vais bien
คุณชื่ออะไร ? What's your name? Quel est ton nom ?
ชื่อของฉันคือ ... My name is ... Mon nom est ...
ชื่อ first name prénom
นามสกุล last name, family name nom de famille
นางสาว miss mademoiselle
นาง madam madame
นาย mister monsieur
ได้โปรด please s'il vous plaît
ขอบคุณ(มาก) thanks (so much) merci (beaucoup)
ฉันไม่เข้าใจ I don't understand Je ne comprends pas
คุณเข้าใจไหม ? Do you understand? Vous comprenez ?
ใช่ yes oui
ไม่ใช่ no non
ฉันขอโทษ I am sorry Je suis désolé
ขอโทษ Excuse me Excusez-moi